Nro. 8 2021/2 Työperäinen altistus sähkömagneettisille kentille ja terveysvalvonta EU-direktiivin 2013/35/EU mukaan

Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat käsittelevät työntekijöiden sähkömagneettisille kentille altistumista ja terveysvalvontaa direktiivin 2013/13/35/EU näkökulmasta. Terveysvalvonnassa tulisi tähdätä tunnettujen haittavaikutusten aikaiseen havaitsemiseen ja valvontaan sekä erityisen riskialttiiden työntekijöiden aikaiseen tunnistamiseen. Heidän mielestään pientaajuisten magneettikenttien osalta erityinen riski kohdistuu työntekijöihin, joilla on esimerkiksi aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita.

Kirjoittajien mukaan työperäinen altistuminen sähkömagneettisille kentille on tunnettua, mutta epäselvää on työperäinen riskitekijä, joka koskee hyvin suurta työntekijämäärää. Magneettikentille altistuvien työntekijöiden terveysvalvonta on direktiivin 2013/35/EU mukaan pakollista Euroopan unionissa. Terveysvalvonnan tarkoituksena on kirjoittajien mukaan ehkäistä magneettikenttien tunnettuja suoria biofysikaalisia vaikutuksia, kuten lihas-, hermo tai aistiärsytystä, ja epäsuoria vaikutuksia, kuten lääkinnällisten laitteiden häiriöitä. Heidän mukaansa direktiivissä ei sen sijaan käsitellä pitkäkestoisia vaikutuksia, koska todisteita kausaalisesta suhteesta on pidetty riittämättöminä.

Kirjoittajien mukaan terveysseurannan tarkoitus on selvää. Siihen kuuluu magneettikenttien haittavaikutusten ennaltaehkäiseminen ja aikainen havaitseminen, olipa kyseessä sitten altistus tavanomaisissa työolosuhteissa tai ylialtistus eli tilapäinen työperäisen altistuksen rajojen ylitys. Terveysvalvonnan tarkoista toimenpiteistä on heidän mukaansa kuitenkin edelleen niukasti tietoa saatavilla.

Ensimmäinen kirjoittajien esiin nostama ongelma on, ettei mikään tietty laboratoriotesti tai lääketieteellisen tutkimus ole osoittautunut hyödylliseksi altistuksen valvonnassa tai sen vaikutusten ehkäisyssä. Toinen ongelma heidän mukaansa ovat erityisen riskialttiit työntekijät, jotka ovat terveydentilansa vuoksi herkempiä magneettikenttiin liittyville riskeille, esimerkiksi aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita kantavat tai raskaana olevat henkilöt. Työperäisen altistuksen raja-arvojen alle jäävä altistus suojaa heidän mukaansa työntekijöitä yleensä riittävästi magneettikenttien vaikutukselta, mutta erityisen riskialttiilla työntekijöillä vähäisempikin altistus voi aiheuttaa terveysriskin.

Kirjoittajien mukaan sähkömagneettisille kentille altistuvien työntekijöiden EU-direktiivin mukaisessa terveysvalvonnassa tulisi tähdätä tunnettujen haittavaikutusten aikaiseen havaitsemiseen ja valvontaan sekä erityisen riskialttiiden työntekijöiden aikaiseen tunnistamiseen. Näin heidän mielestään voitaisiin ottaa käyttöön asianmukaisia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

Lähde:
Modenese A, Gobba F. Occupational exposure to electromagnetic fields and health surveillance according to the European Directive 2013/35/EU. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18, 1730.

Sorry, comments are closed for this post.