Nro. 9 2021/2 Työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisilta kentiltä annetun direktiivin 2013/35/EU toteutuksessa ongelmia

Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat ovat keränneet artikkeliin ongelmia, joita ovat huomanneet liittyvän direktiiviin 2013/35/EU. He käsittelevät esimerkiksi altistuksen ”tilapäistä ylitystä”.

Direktiivi 2013/35/EU terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille sisällytettiin Italian lainsäädäntöön vuonna 2016. Artikkelin kirjoittajat ovat siitä lähtien havainneet direktiivin määräysten toteuttamisessa useita tulkinnallisia ja toiminnallisia ongelmia. Suurinta huolta kirjoittajissa herättää direktiivin myöntämä mahdollisuus ”ylialtistukseen” eli altistusrajojen ylittämiseen joissain perustelluissa olosuhteissa.

Kansainvälisen ionisoimatonta säteilyä käsittelevän suojelutoimikunnan eli ICNIRP:n ohjeiden mukaan altistuksessa staattisille magneettikentille ja lyhyt- tai pitkäkestoisessa altistuksessa sähkö- ja magneettikentille altistusrajojen noudattamiseen voidaan suhtautua ”joustavasti” hetkellisten häiritsevien aistivaikutusten (kuten huimauksen, pahoinvoinnin tai magnetofosfeenien) osalta, ja direktiivi noudattaa tässä kirjoittajien mukaan samaa linjaa. Direktiivin mukaan ylialtistuksen tulee olla tilapäistä, perusteltavissa työprosessin vaatimuksilla ja työnantajan tulee silloin huolehtia lisäsuojausmenetelmistä. Toisin kuin ICNIRP:n ohjeissa direktiivin poikkeuksia käsittelevässä 10 artiklassa annetaan kirjoittajien mukaan mahdollisuus ylittää myös terveysvaikutusten altistusrajat. Tämä kohta sisällytettiin heidän mukaansa direktiiviin pääasiassa, jotta rajoitukset eivät vaikuttaisi magneettikuvaukseen.

Kirjoittajien mukaan suurimpia kysymyksiä direktiivin määräysten tulkinnassa ja hallinnassa on, miten työnantaja voi hallita tilanteita, joissa työntekijän altistus ylittää määritetyt rajat. Kuinka paljon terveysvaikutusten altistusrajoja voidaan ylittää? Millaisia vaikutuksia saa olla, epämukavuutta vai todellisia terveysriskejä työntekijöille? Entä kuinka ”tilapäinen ylitys” määritellään, mikä on sen kesto? Entä miten työnantaja varmistaa riittävän suojauksen työntekijöille? Ja miten erityisessä vaarassa olevat (lääkinnällisiä laitteita kantavat ja raskaana olevat) työntekijät huomioidaan?

Lähde:
Contessa G M, D’Agostino S, Falsaperla R, Grandi C, Polichetti A. Issues in the implementation of directive 2013/35/EU regarding the protection of workers against electromagnetic fields. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18, 10673.

Sorry, comments are closed for this post.