Nro. 7 2021/2 Altistuminen sähkömagneettisille kentille asuinpaikassa ja amyotrofisen lateraaliskleroosin (ALS:n) riski: annosvaste-meta-analyysi

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat ovat selvittäneet asuinpaikassa sähkömagneettisille kentille altistumisen ja amyotrofisen lateraaliskleroosin (ALS:n) välistä yhteyttä sekä siihen liittyvää annosvastetta. He tekivät systemaattisen kirjallisuuskatsauksen. Tutkijat päätyivät siihen, että data on liian rajallista annosvasteanalyysin suorittamiseksi mallinnetuista magneettikenttäarvoista tai ositettujen otantojen analysoimiseen.

Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS) on hermostoa rappeuttava, kuolemaan johtava sairaus, jonka syntyperää ei tunneta. Tutkimusryhmän mukaan taudin riskitekijöiksi on ehdotettu ympäristötekijöitä, mm. altistumista magneettikentille. Aiemmissa tutkimuksissa on heidän mukaansa saatu viitteitä positiivisesta yhteydestä työperäiseen magneettikentille altistumiseen, mutta asuinpaikassa altistumisen kanssa yhteys on yhä kiistanalainen. Myös mahdollisen yhteyden muoto on tuntematon: olisiko kyseessä epälineaarinen yhteys vai alhaisemman kynnysarvon vaikutus.

Viime vuosina on tutkimusryhmän mukaan tullut saataville edistyksellisiä biometrisia työkaluja annosvaste-meta-analyysejä varten, joten he toteuttivat systemaattisen kirjallisuuskatsauksen arvioidakseen ALS:n ja asuinpaikassa magneettikentille altistumisen annosvastesuhdetta. He suorittivat verkossa kirjallisuushaun, joka käsitti aineistoa huhtikuun 2021 loppuun saakka. Mukaan otettiin tutkimuksia, joissa oli arvioitu altistumista magneettikentille asuinpaikassa joko perustuen kodin etäisyyteen voimajohdoista tai magneettikentän mallinnustekniikoihin ja joissa oli raportoitu ALS:n riski. He kelpuuttivat mukaan kuusi tutkimusta, joista neljässä oli käytetty etäisyyteen perustuvaa altistuksen arviointitapaa, yhdessä mallinnukseen perustuvaa ja yhdessä molempia tapoja.

Niin etäisyyteen kuin erityisesti mallinnukseen perustuvissa altistusarvioissa ALS:n riski oli alhaisempi voimakkaimmin altistuneiden ryhmässä, vaikkakin arviot olivat hyvin epätarkkoja (suhteellinen riski 0,63–1,20). Yhteys voimajohtojen etäisyyden ja ALS:n välillä oli vähäinen myös annosvaste-meta-analyyseissä, eikä niissä saatu minkäänlaisia todisteita raja-arvoista. Kaiken kaikkiaan tutkimusryhmä sai niukasti todisteita asuinpaikassa magneettikentille altistumisen ja ALS:n välisestä positiivisesta yhteydestä. Tosin heidän mukaansa data oli liian rajallinen annosvasteanalyysin suorittamiseen mallinnetuista magneettikenttäarvioista tai ositettujen otantojen analysoimiseen.

Lähde:
Filippini T, Hatch E E, Vinceti M. Residential exposure to electromagnetic fields and risk of amyotrophic lateral sclerosis: a dose–response meta analysis. Scientific Reports 2021, 11, 11939.

Sorry, comments are closed for this post.