Nro. 8 / 2012/1 Olettamuksia voimajohtojen terveysriskeistä kvantitatiivisissa analyyseissä

Päätoimittajan kommentti: Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena oli arvioida, miten epävarmojen todisteiden avulla voidaan tukea päätöksentekoa. Tutkimuksen kohteena olivat voimajohtoihin liittyvät terveysriskit. Tutkimuksessa ilmeni, että terveysriskien suuruuden arvioinnissa tärkeinä pidettyihin olettamuksiin liittyy arvolatausta. Kirjoittajien mielestä tämänhetkisellä tietämyksen tasolla sähkömagneettisten kenttien aiheuttamien terveysriskien suuruuden arviointi on ollut ennenaikaista.

Tutkimusryhmän mielestä puutteelliset ja ristiriitaiset tieteelliset todisteet hankaloittavat kiistattomien poliittisten päätösten tekoa erilaisten terveysriskien suhteen. Useisiin päätöksenteon vaiheisiin liittyy tällöin useita epävarmuustekijöitä. Tieteellisessä kirjallisuudessa on esitetty erilaisia tapoja, joilla voidaan käsitellä alustavien ja epävarmojen todisteiden muodostamaa ongelmaa. Tutkimusryhmän mielestä todisteiden laadun tutkimiseen voidaan käyttää reflektiivisiä lähestysmistapoja, kuten sukupuuanalyysiä, kun tavoitteena on epävarmuuksien suuruuden kartoitus.

Sähkömagneettiset kentät on ollut yksi tapaus, jossa todisteiden laatu on vaikeuttanut poliittista päätöksentekoa. Tällöin on viitattu (tilastolliseen) yhteyteen lapsuusiän leukemiariskin kasvun ja voimajohtojen läheisyyden välillä. Tähän mennessä ei kuitenkaan ole vielä löydetty biofysikaalista mekanismia tämän yhteyden tueksi.

Tutkimusryhmän mukaan Alankomaiden hallitus on perustanut voimajohtoja koskevan toimintapolitiikkansa varovaisuusperiaatteeseen. Aiemmissa tutkimuksissa oli laskettu, kuinka paljon voimajohtojen läheisyys lisää potentiaalisia lapsuusiän leukemiatapauksia Alankomaissa tilastollisesti vuosittain. Tämän perusteella hallitus on antanut suosituksen, että kunnat välttäisivät sellaisten uusien tilanteiden muodostumista, joissa lapset oleskelevat pitkiä aikoja lähellä voimajohtoja vuotuisen magneettikenttätason ollessa keskimäärin 0,4 µT.

Tutkimusryhmän mukaan tällainen sähkömagneettisten kenttien aiheuttamien terveysriskien suuruuden laskenta sisältää kuitenkin (paljon) olettamuksia sekä laskentaketjussa että ennen sitä. Tässä tutkimuksessa nämä olettamukset priorisoitiin ja niitä arvioitiin kriittisesti sukupuuanalyysimatriisin avulla asiantuntijaseminaarissa, jossa myös luonnehdittiin tärkeimpien olettamusten arvolatautuneisuutta ja arvioitiin niiden vaikutusta laskentaketjun lopputulokseen.

Tutkimuksessa ilmeni, että terveysriskien suuruuden arvioinnissa tärkeinä pidettyihin olettamuksiin liittyi arvolatausta. Tulokset osoittivat, että tämänhetkisellä tietämyksen tasolla sähkömagneettisten kenttien aiheuttamien terveysriskien suuruuden arviointi on ollut ennenaikaista. Tutkimusryhmä piti Alankomaiden hallituksen tämänhetkistä varovaisuusperiaatteen toteutusta riittävänä.

de Jong A, Wardekker J A, van der Sluijs J P. Assumptions in quantitative analyses of health risks of overhead power lines. Environmental Science & Policy 16 (2012) 114-121

Sorry, comments are closed for this post.