Nro. 8 2023/2 Turvallisuusongelmat ja -suositukset työskenneltäessä jännitteisten sähkölinjojen lähistöllä

Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat tarkastelevat riskejä, joita esiintyy työskenneltäessä jännitteettömillä sähkölinjoilla lähellä jännitteisiä voimajohtoja. He käyvät artikkelissa läpi säännöksiä, työperäisen altistuksen rajoja, riskityyppejä ja analyyseja sekä suosituksia riskien vähentämiseen. Kirjoittajat peräänkuuluttavat yrityksiä keskittymään prosesseihin, koulutukseen ja kenttävalvontaan ja huomioimaan sen, että jännitteettömässäkin työssä on kyse sähköturvallisuudesta. Tässä artikkelissa tarkasteltiin riskejä, joita esiintyy työskenneltäessä jännitteettömillä sähkölinjoilla lähellä… »

Nro. 2 2023/2 Ranskan koko väestön ja alle 5-vuotiaiden lasten altistuminen suurjännitejohtojen muodostamille magneettikentille paikkatietojärjestelmän ja ekstrapoloitujen kenttätietojen perusteella

Päätoimittajan kommentti: Tutkijoiden tavoitteena oli arvioida ranskalaisten altistumista pientaajuisille magneettikentille. He selvittivät yli 63 kV:n johtoja lähellä asuvien sellaisten ihmisten määrää, jotka mahdollisesti altistuvat pientaajuisille magneettikentille. Erikseen arvoitiin myös alle 5-vuotiaiden lasten altistumista. Tutkijoiden mukaan Ranskan väestöstä arviolta 0,11 % ja alle 5-vuotiaista 0,10 % asuu alueella, jolla on mahdollista altistua yli 0,4 μT:n magneettikentille.… »

Nro. 2 2022/1 Kaupalliset ulkoilmataimitarhat väärinä muuttujina sähkömagneettisten kenttien ja lapsuusiän leukemiariskin välisessä suhteessa

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat analysoivat, voiko kaupallisissa taimitarhoissa mahdollisesti käytettäville tuholaismyrkyille altistuminen toimia vääristävänä tekijänä suurjännitteisten voimajohtojen läheisyydelle tai niiden magneettikentille altistumiselle ja siten lisätä lapsuusiän leukemiariskiä. Johtopäätösten tekemiseen tutkimuksessa oli kuitenkin liian vähän kohteita, jotka olivat samanaikaisesti altistuneet voimakkaille magneettikentille ja asuneet lähellä sekä voimajohtoja että taimitarhoja. Aiemmissa tutkimuksissa ja yhteisanalyyseissa on raportoitu siitä, että… »

Nro. 4 2021/2 3D-paikkatietojärjestelmän soveltaminen voimajohtojen tuottamien magneettikenttien pintamallinnukseen ja niiden tarkistusmittaukset kompleksisella kaupunkialueella

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat selvittivät magneettikentille altistumista käyttäen 3D-tekniikoita yhdessä paikkatietojärjestelmien kanssa. Mallinsa tarkastamiseksi he tekivät myös mittauksia. Mittausten perusteella tutkijat pitivät malliaan hyvänä, kunhan digitaalisessa maastomallinnuksessa käytettiin 5 x 5 metrin tarkkuutta. On mielenkiintoista nähdä, voidaanko mallia soveltaa myös muissa tutkimuksissa. Tutkimusryhmän mukaan altistuminen voimajohtojen tuottamille magneettikentille asuinpaikassa on ollut vuosikymmeniä yhteiskunnallinen huolenaihe, sillä tiedeyhteisö… »

Nro. 3 / 2021/1 Voimajohtojen dynaaminen kuormitettavuus – tehokas menetelmä lisäämään voimajohtojen turvallisuutta

Päätoimittajan kommentti: Tutkijoiden mukaan mittausten perusteella ei ole harvinaista, että useiden toiminnassa olevien eurooppalaisten voimajohtojen sähkökenttien voimakkuudet ylittivät lakisääteiset väestöaltistuksen rajat. Artikkelissa he esittelevät kehittämänsä voimajohtojen dynaamisen kuormitettavuuden. Tämän avulla he voivat mielestään lisätä voimajohtojen turvallisuutta ja varmistaa, etteivät sähkökentän lakimääräiset raja-arvot ylity. Olemassa olevien voimajohtojen siirtokapasiteettia olisi tutkimusryhmän mukaan tärkeää saada lisättyä tinkimättä toiminnan… »