Nro. 8 / 2020/1 Altistuminen magneettikentille jännitetyössä: dosimetrinen analyysi

Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä on dosimetrisesti analysoinut jännitetyöhön liittyvää magneettikentille altistumista, kun työskennellään voimajohdoilla ja jakelukeskuksissa. Ryhmän mukaan työntekijöiden lisäsuojaustoimenpiteet eivät ole tarpeen. Tutkimusryhmä esitteli tuloksia dosimetrisestä analyysistään, joka käsitteli altistumista suurjännitteisten voimajohtojen ja jakelukeskusten muodostamille magneettikentille jännitetyössä Italiassa. Heidän mukaansa voimajohtoja ja jakelukeskuksia täytyy työn vaarallisuudesta huolimatta huoltaa jännitteen alaisina, koska sähkövirran katkaisemisen taloudelliset kustannukset… »

Nro. 5 / 2020/1 Äidin kumulatiivinen altistuminen pientaajuisille sähkömagneettisille kentille, lapsen ennenaikaisuus ja raskausviikkoihin nähden pieni koko: yhteisanalyysi kahdesta syntymäkohortista

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat selvittivät äidin magneettikenttäaltistuksen suhdetta lapsen ennenaikaisuuteen tai raskausviikkoihin nähden pieneen kokoon. He yhdistivät kahden syntymäkohortin tiedot (Elfe ja Epipage2), joihin sisältyi ennenaikaisia ja täysaikaisia lapsia. Tutkijoiden mukaan tulokset eivät tarjoa selkeitä todisteita äidin magneettikenttäaltistuksen vaikutuksesta lapsen ennenaikaisuuteen tai raskausviikkoihin nähden pieneen kokoon. Tämä tutkimus jatkaa samojen tekijöiden aiempaa tutkimusta, jossa äidin altistumisella… »

Nro. 4 / 2020/1 Sähkökentille ja ilman ioneille altistuminen suurjännitteisten voimajohtojen läheisyydessä ja aikuisten syövät: tapaus-verrokkitutkimus Englannista ja Walesista

Päätoimittajan kommentti: Tutkimuksessa käsitellään sähkökentille ja ilman ioneille altistumista voimajohtojen läheisyydessä ja tämän altistuksen yhteyttä syöpään. Tutkimus on tehty tapaus-verrokkitutkimuksena, jossa on selvitetty aikuisten syöpäriskiä vuosina 1974–2008 Englannissa ja Walesissä. Tutkijoiden mukaan tulokset eivät vahvista hypoteesia siitä, että ilman ionitiheys tai sähkökentät voimajohtojen läheisyydessä olisivat yhteydessä aikuisten syöpäriskiin. Eri mekanismien on tutkimusryhmän mukaan oletettu selittävän,… »

Nro. 3 / 2020/1 Asunnon tyypin merkitys arvioitaessa magneettikenttien vaikutusta lapsuusiän leukemiaan kalifornialaisessa voimajohtotutkimuksessa

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat selvittivät asunnon tyypin merkitystä, kun arvioidaan magneettikenttien vaikutusta lapsuusiän leukemiaan. Tutkijat käyttivät kalifornialaisen voimajohtotutkimuksen (CAPS) aineistoa. He saivat tiedot asunnon tyypistä syntymähetkellä 2 000 tutkimuskohteelta. Tutkijoiden mukaan asunnon tyypillä ei ollut merkittävää roolia magneettikenttien ja leukemian välisessä suhteessa riskitekijänä tai vääränä muuttujana. Se minkä tyyppisessä asunnossa lapsi asuu, on tutkimusryhmän mukaan tärkeä… »

Nro. 7 / 2019/2 Sähkökenttäaltistuksen mittaustapoja ja uusi suojakeino lähellä suurjännitteisiä johtoja sijaitseviin rakennuksiin

Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat tutkivat sähkökenttäaltistuksen mittaustapoja ja mahdollisuutta vähentää sähkökenttäaltistusta esimerkiksi suoja-aidan avulla. Parhaimmillaan sähkökenttäarvot alenivat 79 % ja huonoimmillaan 18 %. He suosittelivatkin voimajohtojen lähelle metallista suoja-aitaa vähentämään sähkökentän aikasidonnaista vaikutusta lähellä asuviin. Tässä artikkelissa tutkijat kävivät läpi uusia menetelmiä sähkökenttäarvojen mittauksiin suurjännitteisillä alueilla. Lisäksi he tutkivat, minkä verran sähkökenttäarvoja voitaisiin alentaa voimajohtojen lähellä… »