Nro. 6 2021/2 Arvio ihmisten altistumisesta (mukaan lukien implantoitavien laitteiden häiriöt) pientaajuisille sähkömagneettisille kentille nykyaikaisissa mikroverkoissa, sähkövoimajärjestelmissä ja sähkökulkuneuvoissa

Päätoimittajan kommentti: Kirjoittaja on selvittänyt ihmisten altistumista sähkömagneettisille kentille. Altistumistilanteet ovat hänen mukaansa tulleet pulmallisemmiksi. Hän on käynyt läpi aiheeseen liittyviä monia normatiivisia ja teknisiä dokumentteja ja luonut yleiskuvan niissä esitettyihin vaatimuksiin ja rajoituksiin. Artikkelissa on esitetty arviointimenetelmiä esimerkkien kanssa.

Nykyaikaisten sähkövoimajärjestelmien tuottamien sähkömagneettisten kenttien päästöistä on artikkelin kirjoittajan mukaan tullut entistä pulmallisempia huomioitaessa lukuisat tehoelektroniikalla ja staattisilla muuntimilla toteutettavat tehonmuuntovaiheet. Mikroverkot ja tehonmuuntojärjestelmät ovat hänen mukaansa lisääntyneet monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten kotiin sijoitetuissa aurinkosähköjärjestelmissä. Sähköajoneuvojen langattomissa latausjärjestelmissä puolestaan säteilyn lähteet ovat lähellä, ja ne sisältävät hyvin paljon suurtaajuisia komponentteja. Ihmiset altistuvat myös yhä enemmän suurtehoisten sähköistettyjen liikennevälineiden (mm. raitioliikenteen) tuottamalle säteilylle.

Kirjoittajan mukaan huomioitavia seikkoja ovat toisaalta harmonisiin yliaaltoihin ja kommutointiin liittyvät ilmiöt ja toisaalta läheisempi vuorovaikutus sähköjärjestelmien ja ihmisten välillä. Konkreettisia esimerkkejä jälkimmäisestä ovat vaikutus ihmisen fysiologisiin toimintoihin sekä häiriöt implantoitavissa lääkinnällisissä laitteissa ja kuulolaitteissa. Kokonaiskuvaa mutkistaa hänen mukaansa myös se, että standardit ja säädökset ovat niin ikään lisääntyneet tai niitä on tarkistettu merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Altistusta arvioitaessa, altistusrajojen suoraviivaista soveltamista haittaavat kirjoittajan mukaan mittausongelmat (aikaan vai taajuuteen perustuvat menetelmät, paikannusvirheet, epävarmuuden vaikutus) ja altistuksen monimutkaiset skenaariot (useat lähteet, suuri kentän muutosnopeus, erikestoiset päästöt). Tässä artikkelissa hän halusi selvittää vuorovaikutuksen periaatteita kunkin vaikutuksenalaisen järjestelmän (mukaan lukien ihmisten) osalta, käydä läpi aiheeseen liittyviä monia normatiivisia ja teknisiä dokumentteja ja luoda yleiskuvan niissä esitettyihin vaatimuksiin ja rajoituksiin. Hän kuvasi tässä artikkelissa arviointimenetelmiään metodologisesta näkökulmasta lukuisin esimerkein.

Lähde:
Mariscotti, A. Assessment of human exposure (including interference to implantable devices) to low-frequency electromagnetic field in modern microgrids, power systems and electric transports. Energies 2021, 14, 6789.

Sorry, comments are closed for this post.