Nro. 8 2024/1 Etäluettavien mittareiden vaikutus ihmisten terveyteen

Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat kokosivat aikaisemmista tutkimuksista tietoa siitä, onko etäluettavilla mittareilla vaikutusta ihmisten terveyteen. Kirjoittajat toteavat, että etäluettavien mittareiden lähellä suurtaajuisten sähkömagneettikenttien aiheuttamat altistustasot ovat 5–6 kertaa alhaisempia kuin väestöaltistuksen raja-arvot, joita kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta ICNIRP suosittelee. Heidän mukaansa näin alhaiset altistustasot eivät pysty aiheuttamaan mitattavia vaikutuksia ihmiskehoon tai terveysoireita tai fysiologisia vaikutuksia ihmiselle. Kirjoittavat pitävätkin… »

Nro. 2 2023/2 Ranskan koko väestön ja alle 5-vuotiaiden lasten altistuminen suurjännitejohtojen muodostamille magneettikentille paikkatietojärjestelmän ja ekstrapoloitujen kenttätietojen perusteella

Päätoimittajan kommentti: Tutkijoiden tavoitteena oli arvioida ranskalaisten altistumista pientaajuisille magneettikentille. He selvittivät yli 63 kV:n johtoja lähellä asuvien sellaisten ihmisten määrää, jotka mahdollisesti altistuvat pientaajuisille magneettikentille. Erikseen arvoitiin myös alle 5-vuotiaiden lasten altistumista. Tutkijoiden mukaan Ranskan väestöstä arviolta 0,11 % ja alle 5-vuotiaista 0,10 % asuu alueella, jolla on mahdollista altistua yli 0,4 μT:n magneettikentille.… »

Nro. 7 2022/2 Kvalitatiivinen lähestymistapa kohderyhmiltä hankittuun kokemusperäiseen tietoon provokaatiotestin yhteissuunnittelua varten sähköyliherkkyyden tutkimiseksi

Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat kertovat projektista, jossa he ottivat sähköyliherkkyydestä kokemusperäistä tietoa omaavat mukaan tutkimusprotokollan kehittämiseen ja saivat siten lisättyä luottamusta tutkimusprotokollaa kohtaan. Tämänhetkisessä biolääketieteellisessä tutkimuksessa arvostetaan tutkimusryhmän mukaan yhä enenevässä määrin potilaiden kokemusperäistä tietoa, joka ei perustu abstraktiin opiskeluun, vaan suoraan henkilökohtaiseen sairauden kokemukseen. Heidän mukaansa esimerkiksi potilasjärjestöjen osallistuminen tutkimukseen voi tuoda esiin sairaudesta tutkimattomia… »

Nro. 6 2022/2 Kotitalouksien induktioliesien muodostamien välitaajuisten magneettikenttien mittaaminen epidemiologisia tutkimuksia ja altistuksen arviointimallin kehittämistä varten

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat ovat selvittäneet raskaana olevien naisten altistumista kotitalouksien induktioliesien välitaajuisille magneettikentille. He käyttivät kyselylomakkeita ja tekivät myös mittauksia. Yhteensä mitattiin yli 70 induktiolieden magneettikenttää. Välitaajuisille magneettikentille altistumisen tutkiminen on tutkimusryhmän mukaan vaikeaa, koska aiempia epidemiologisia tutkimuksia löytyy vain vähän ja niiden tulokset ovat olleet epäjohdonmukaisia. Tässä tutkimuksessa he analysoivat raskaana olevien naisten altistumista… »

Nro. 5 2022/2 Kaupunkiliikenteen sähköajoneuvojen käyttöön liittyvä monitahoinen sähkömagneettinen altistus

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat kartoittivat ja mittasivat raitiovaunujen, metron, johdinbussien ja bussien sähkömagneettisia kenttiä. He analysoivat sähköajoneuvojen kuljettajien ja käyttäjien altistumista. Tutkijat esittivät jatkotutkimuksia mm. kuljettajien pitkäaikaiseen altistumiseen liittyen. Tutkimusryhmän lähtökohtana tälle tutkimukselle oli, että sähköajoneuvojen sähkömagneettiset kentät vaikuttavat kuljettajien ohella myös matkustajiin (jotka käyttävät niitä päivittäin) ja ajoneuvojen sisällä oleviin laitteisiin. He kartoittivat ja mittasivat… »