Nro. 5 / 2015/1 Oireiden raportointi uuden suurjännitteisen voimajohdon käyttöönoton jälkeen: prospektiivinen kenttätutkimus

Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti kyselyjen avulla itse raportoituja oireita voimajohdon käyttöönottoon liittyen. He olivat myös kiinnostuneita vastaajien uskomuksista. Tutkijoiden mukaan lähellä ja kauempana asuvien osallistujien välillä ei ollut eroa oireiden raportoinnissa tutkimuksen alussa. Lähellä asuvat kuitenkin uskoivat enemmän voimajohtojen aiheuttamiin oireisiin, joten tutkijoiden mukaan uusi voimajohto vaikutti jo ennen käyttöönottoa negatiivisesti lähistön asukkaiden terveyskokemuksiin. Tutkijoiden kyselyt ovat ehkä myös voineet vaikuttaa tuloksiin.

Suurjännitteisten voimajohtojen pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistumisen mahdolliset terveysvaikutukset ovat yleinen huolenaihe. Osa suurjännitteisten voimajohtojen lähellä asuvista ihmisistä uskoo kenttien aiheuttavan epämääräisiä somaattisia ja kognitiivisia oireita, kuten päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia, vaikka tutkimusnäyttö altistumisen ja terveysvaikutusten välisestä yhteydestä onkin heikkoa.

Tämä oli ensimmäinen tutkimus, jossa itse raportoitujen oireiden ja kausaalisten uskomusten lisääntymistä uuden voimajohdon rakentamisen jälkeen tutkittiin prospektiivisesti. Tutkimuksessa käytettiin kvasikokeellista menetelmää, ja siihen kuului kaksi esikyselyä ennen uuden voimajohdon käyttöönottoa ja kaksi jälkikyselyä voimajohdon käyttöönoton jälkeen. Tutkimukseen osallistuneista 229 asui 0–300 metrin etäisyydellä voimajohdosta, 489 asui 300–500 metrin etäisyydellä ja 536 asui 500–2000 metrin etäisyydellä.

Lineaaristen mallien avulla selvitettiin, lisääntyivätkö oireista raportointi ja usko voimajohtojen aiheuttamiin terveysvaikutuksiin voimajohdon lähellä asuvien osallistujien keskuudessa enemmän kuin kauempana asuvien osallistujien keskuudessa. Sekä oireista raportointi että kausaaliset uskomukset lisääntyivät lähimpänä voimajohtoa asuvilla osallistujilla enemmän kuin kauempana asuvilla. Lähellä ja kauempana asuvien osallistujien välillä ei ollut eroa oireiden raportoinnissa tutkimuksen alussa, mutta jo silloin lähellä asuvat uskoivat enemmän voimajohtojen aiheuttamiin oireisiin. Uusi suurjännitteinen voimajohto vaikutti siis jo ennen käyttöönottoa negatiivisesti lähistön asukkaiden terveyskokemuksiin.

Tutkimukseen ei sisältynyt pientaajuisten sähkömagneettisten kenttien mittausta, mutta vain yksi tutkimuksen osallistujista asui niin lähellä voimajohtoa, että 0,4 µT:n raja olisi voinut ylittyä. Magneettikentille altistuminen ei siten voine selittää löydöksiä, mutta tutkijoiden mielestä asiaa tulee vielä tutkia.

Lähde:
Porsius JT, Claassen L, Smid T, Woudenberg F, Petrie KJ, Timmermans DRM. Symptom reporting after the introduction of a new high-voltage power line: a prospective field study. Environmental Research 138 (2015) 112–117.

Sorry, comments are closed for this post.