Nro. 6 / 2015/1 Varautuneiden nanopartikkeleiden määrävertailu vilkkaasti liikennöityjen teiden ja suurjännitteisten voimajohtojen läheisyydessä

Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä vertasi varautuneiden nanopartikkeleiden määrää vilkkaasti liikennöityjen teiden ja suurjännitteisten voimajohtojen läheisyydessä. Koska voimajohtojen tiedetään oleva koronaionien lähteitä ja koronaionit tarttuvat herkästi aerosoleihin, niitä on kiinnostava tutkia. Tutkijoiden mukaan teiden läheisyydessä oli huomattavasti enemmän sekä positiivisesti että negatiivisesti varautuneita hiukkasia kuin voimajohtojen alla.

Suurjännitteiset voimajohdot ovat tunnetusti koronaionien lähteitä. Koronaionit tarttuvat herkästi aerosoleihin muodostaen varautuneita hiukkasia. Sähköisen varauksen on puolestaan useissa tutkimuksissa osoitettu lisäävän hiukkasten kertymistä keuhkoihin.

Vaikka ionien ja varautuneiden hiukkasten terveysvaikutuksia ei juuri tunneta, lisääntynyt altistus on ollut suuren huomion kohteena sähköverkkojen laajentuessa kaupunkien asuinalueilla. Tämän tutkimuksen tekijät korostivat kuitenkin, että suuri osa kaupunkiympäristöissä tavattavista varautuneista partikkeleista on peräisin moottoriajoneuvojen päästöistä.

Tutkimuksessa verrattiin ensimmäistä kertaa varautuneiden nanopartikkeleiden määrää vilkkaasti liikennöityjen teiden ja suurjännitteisten voimajohtojen läheisyydessä. Hiukkasmäärien mittaukseen käytettiin neutraalien klustereiden ja ionien spektrometriä (NAIS), ja mittaukset suoritettiin 0,8 metrin korkeudella maanpinnasta.

Teiden läheisyydessä oli huomattavasti enemmän sekä positiivisesti että negatiivisesti varautuneita hiukkasia kuin voimajohtojen alla. Kahden liikennemäärältään noin 120 ajoneuvoa minuutissa olevan moottoritien läheisyydessä varautuneiden nanopartikkeleiden määrä ylitti arviolta jopa kertoimella 5 kahden koronaioneja synnyttävän voimajohdon vastaavat maksimimäärät. Ero korostui erityisesti silloin, kun merkittävä osa liikenteestä oli raskaita dieselajoneuvoja, joiden hiukkas- ja varauspäästöt ovat tyypillisesti suuria.

Tutkimuksen tekijöiden mielestä löydökset on tärkeää ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa ja infrastruktuurien kehittämisessä. He aikovat jatkossa selvittää voimajohdoista aiheutuvien varautuneiden nanopartikkeleiden määrän vaihtelua maanpinnan etäisyyden funktiona, sillä hiukkasmäärä saattaa lähempänä johtoja olla suurempi kuin lähellä maata.

Lähde:
Jayaratne ER, Ling X, Morawska L. Comparison of charged nanoparticle concentrations near busy roads and overhead high-voltage power lines. Science of the Total Environment 526 (2015) 14–18.

Sorry, comments are closed for this post.