Nro. 4 / 2015/1 Pre- ja postnataalinen altistuminen suurjännitteisille voimajohdoille ja kohonnut akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) riski

Päätoimittajan kommentti: Tutkijoiden tavoitteena oli arvioida pre- ja postnataalisen sähkömagneettisille kentille altistumisen yhteyttä lapsuusiän akuutin lymfaattisen leukemian (ALL) esiintymiseen. He vertasivat 22 hiljattain diagnosoitua ALL-tapausta ja sataa iän suhteen kaltaistettua verrokkia Isfahanissa. Tutkijoiden mukaan pre- ja postnataalinen altistuminen voimajohdoille, asuinympäristön saastuneisuus ja perheen leukemiatausta voitiin tutkimuksen myötä kuvata ALL:n erityisiksi riskitekijöiksi matalan sosioekonomisen aseman omaavassa väestössä Iranissa.

Tapaus-verrokkitutkimus Isfahanista Iranista

ALL on lasten pahanlaatuisista veritaudeista yleisimpiä, ja sen osuus kaikista lapsuusiän syöpätapauksista on neljännes. Muun muassa vanhempien ravitsemuksen, koulutustason ja ympäristöaltistusten yhteyttä sairastumisriskiin on tutkittu, osin ristiriitaisin tuloksin.

Tämän poikittaistutkimuksen tavoitteena oli arvioida pre- ja postnataalisen sähkömagneettisille kentille altistumisen yhteyttä lapsuusiän ALL:n esiintymiseen. Siinä vertailtiin 22 hiljattain diagnosoitua tapausta ja sataa iän (alle 12 vuotta) suhteen kaltaistettua verrokkia, jotka olivat syntyneet ja kasvaneet Isfahanissa, yhdessä Iranin saastuneimmista kaupungeista. Yhteisenä tekijänä oli lisäksi perheen matala sosioekonominen asema, joka on viimeaikaisten tutkimusten perusteella selvästi yhteydessä lisääntyneeseen lapsuusiän syöpien riskiin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin mahdollisina riskitekijöinä yhtätoista tausta- ja ympäristömuuttujaa. Niistä nousivat esille leukemian esiintyminen lähisuvussa, vanhempien työperäinen altistuminen kemikaaleille lähellä hedelmöitysajankohtaa, muoviastioissa säilytetyn ruuan ja juoman nauttiminen sekä saastuttavien tehtaiden läheisyydessä asuminen. Tärkeimpänä ympäristöriskinä, jolla on selvästi karsinogeenisia vaikutuksia, voitiin kuitenkin pitää jatkuvaa altistumista suurjännitteisten voimajohtojen sähkömagneettisille kentille ennen syntymää ja lapsuudessa (yli neljä vuotta).

Matalasta sosioekonomisesta asemasta johtuen matkapuhelimien, tietokoneiden ja mikroaaltouunien käyttö oli tutkimuksen kohteena olevan väestön keskuudessa merkityksettömän vähäistä. Myöskään pre- ja postnataalista altistumista sisätiloissa käytettäville sähköisesti varautuneille esineille ei voitu pitää merkittävänä ympäristötekijänä.

Tutkijoiden mukaan pre- ja postnataalinen altistuminen suurjännitteisille voimajohdoille, asuinympäristön saastuneisuus ja perheen leukemiatausta voitiin tämän tutkimuksen myötä ensimmäistä kertaa kuvata ALL:n erityisiksi riskitekijöiksi matalan sosioekonomisen aseman omaavassa iranilaisväestössä.

Lähde:
Tabrizi MM, Bidgoli SA. Increased risk of childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) by prenatal and postnatal exposure to high voltage power lines : a case control study in Isfahan, Iran. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 16 (6), 2347–2350.

Sorry, comments are closed for this post.