Nro. 3 / 2015/1 Lapsuusiän leukemia ja 50 Hz:n magneettikentät: italialaisen tapaus-verrokkitutkimuksen (SETIL) löydöksiä

Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti lapsuusiän leukemian ja pientaajuisille magneettikentille altistumisen välistä yhteyttä italialaisella tapaus-verrokkitutkimuksella. Tutkijoiden mukaan mitatut magneettikentät olivat keskimäärin 0,04 μT; yli 0,3 μT:n magneettikentille oli altistunut 0,6 % sairastuneista ja 1,6 % verrokeista. Kentät mitattiin tilasta, joka oli ollut lapsen makuuhuoneena vuotta ennen diagnoosia. Tutkimuksen mahdollisista heikkouksista huolimatta tutkimusryhmä arvioi, että heidän tuloksistaan voi olla hyötyä myöhemmissä meta- ja yhteisanalyyseissa.

Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on luokitellut pientaajuiset magneettikentät mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi epidemiologisten tutkimusten perusteella. Tässä artikkelissa esiteltiin erään Italiassa tehdyn epidemiologisen tutkimuksen löydöksiä.

SETIL-tutkimuksessa selvitettiin lapsuusiän leukemian ja pientaajuisille magneettikentille altistumisen välistä yhteyttä. Mukana oli 745 leukemiatapausta, jotka oli diagnosoitu 0–10-vuotiaiden italialaislasten keskuudessa vuosina 1998–2001, ja 1475 väestöverrokkia, jotka oli kaltaistettu sukupuolen, syntymäajan ja maantieteellisen asuinpaikan suhteen. Vanhempien haastattelu sisältyi 683 tapauksen (92 %) ja 1044 verrokin (71 %) tarkasteluun.

Ehdolliseen logistiseen regressioon perustuvissa pääanalyyseissa oli mukana 412 tapauksen ja 587 verrokin osalta pientaajuisten magneettikenttien mittaukset (24–48 h / klo 22.00–5.59) tilasta, joka oli ollut lapsen makuuhuoneena vuotta ennen diagnoosia. Mitatut magneettikentät olivat keskimäärin 0,04 μT (geometrinen keskiarvo); yli 0,3 μT:n magneettikentille oli altistunut 0,6 % sairastuneista ja 1,6 % verrokeista.

Tilastollisen menetelmän, altistusmittarin, tarkasteltavien leukemiatyyppien ja aineistonrajoituskriteereiden muuttamisen vaikutuksia arvioitiin herkkyysanalyysien avulla. Jatkuviin muuttujiin perustuvissa analyyseissa ei havaittu yhteyttä altistumisen ja sairastumisen välillä, ja kategorisiin muuttujiin perustuvista analyyseista saatiin epäjohdonmukaisia tuloksia altistumisen ja sen vaikutusten välisistä yhteyksistä.

Tutkijoiden mukaan tuloksiin saattoivat vaikuttaa useat erilaiset harhat eivätkä yli 0,3 μT:n altistustasoja koskevat tulokset ole informatiivisia. Tutkimuksesta voi kuitenkin heidän mielestään olla hyötyä myöhemmissä meta- ja yhteisanalyyseissa. Lisäksi laajan väestöotoksen muodostavien verrokkien altistustasoja voidaan käyttää riskiosuuksien arvioimiseen, joten ne ovat kansanterveydellisesti arvokasta tietoa.

Lähde:
Salvan A, Ranucci A, Lagorio S, Magnani C on behalf of the SETIL Research Group. Childhood leukemia and 50 Hz magnetic fields: findings from the Italian SETIL case-control study. International Journal of Environmental Research and Public Health 2015, 12, 2184–2204.

Sorry, comments are closed for this post.