Nro. 2 / 2015/1 Voimajohtojen lähellä sijaitsevien kotien magneettikenttien arviointi CAPS-tutkimuksessa (California Power Line Study)

Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat kuvailevat, miten magneettikentille altistuminen määriteltiin kalifornialaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa, jossa arvioitiin lapsuusiän leukemian riskiä. Tutkijoiden mukaan menetelmillä saavutettiin suuri tarkkuus altistuksen arvioinneissa. Tarkkuus on olennaisen tärkeää tutkittaessa voimajohtojen aiheuttamien magneettikenttien ja niiden etäisyyden yhteyttä lapsuusiän leukemian riskiin.

CAPS on tapaus-verrokkitutkimus, jossa selvitettiin voimajohtojen läheisyydessä asumisen yhteyttä lapsuusiän leukemian riskiin. Tutkimuksessa oli mukana 5788 lapsuusiän leukemiatapausta ja 5788 kaltaistettua verrokkia syntymävuosilta 1986–2007.

Tämän artikkelin kirjoittajat kuvailivat menetelmät, joita CAPS-tutkimuksessa käytettiin kotien magneettikenttien arviointiin, ja arvioihin liittyvät epävarmuustekijät. Tutkimukseen osallistuneiden syntymäkodit geokoodattiin ja niiden etäisyys voimajohdoista varmennettiin. Kodeista 302 oli niin lähellä voimajohtoja, että niistä oletettiin löytyvän voimajohdoista aiheutuvia magneettikenttiä. Näissä kodeissa käytiin ja magneettikentän aiheuttavien voimajohtojen rakenteesta ja mitoista kerättiin yksityiskohtaista tietoa.

Sähköyhtiöiltä hankittiin mahdollisuuksien mukaan tiedot vaihejärjestyksestä, kuormista ja kuormitusvirran suunnista vierailupäivältä sekä jokaisen tutkimukseen osallistuneen syntymä- ja diagnoosivuodelta. Jos joltain vuodelta ei ollut saatavissa tietoa keskimääräisestä vuosittaisesta kuormituksesta, arvot ekstrapoloitiin asiantuntijoiden arvioiden ja predikatiivisten mallien avulla. Näiden tietojen pohjalta tehtiin arvio magneettikentistä kunkin kodin keskikohdassa sekä lähimmässä ja kauimmaisessa kohdassa.

Lasketut kentät ja vierailujen aikana tehdyt kenttien pistemittaukset korreloivat hyvin. Käytetyt mallinnusmenetelmät tuottivat samanlaisia laskennallisia arvioita kentistä, ja ne olivat hyvin yhdenmukaisia sähköyhtiöiden ekstrapoloimien arvioiden kanssa. Yli 90 % prosenttia voimajohdoista oli sellaisia, joiden vaihejärjestykset olivat tiedossa. Merkittävä epävarmuustekijä oli tarkan sijaintitiedon puuttuminen niiden kotien osalta, jotka sijaitsivat kerrostaloissa tai muissa rakennuskomplekseissa.

Löydösten perusteella altistuksen arvioinneissa saavutettiin suuri tarkkuus, joka on olennaisen tärkeää tutkittaessa voimajohtojen aiheuttamien magneettikenttien ja niiden etäisyyden yhteyttä lapsuusiän leukemian riskiin.

Lähde:
Vergara XP, Kavet R, Crespi CM, Hooper C, Silva JM, Kheifets L. Estimating magnetic fields of homes near transmission lines in the California Power Line Study. Environmental Research 140 (2015) 514–523.

Sorry, comments are closed for this post.