Nro. 5 / 2020/1 Äidin kumulatiivinen altistuminen pientaajuisille sähkömagneettisille kentille, lapsen ennenaikaisuus ja raskausviikkoihin nähden pieni koko: yhteisanalyysi kahdesta syntymäkohortista

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat selvittivät äidin magneettikenttäaltistuksen suhdetta lapsen ennenaikaisuuteen tai raskausviikkoihin nähden pieneen kokoon. He yhdistivät kahden syntymäkohortin tiedot (Elfe ja Epipage2), joihin sisältyi ennenaikaisia ja täysaikaisia lapsia. Tutkijoiden mukaan tulokset eivät tarjoa selkeitä todisteita äidin magneettikenttäaltistuksen vaikutuksesta lapsen ennenaikaisuuteen tai raskausviikkoihin nähden pieneen kokoon.

Tämä tutkimus jatkaa samojen tekijöiden aiempaa tutkimusta, jossa äidin altistumisella pientaajuisille sähkömagneettisille kentille ei havaittu olevan vaikutusta lapsen kohtalaiseen ennenaikaisuuteen tai raskausviikkoihin nähden pieneen kokoon. Tällöin tutkimusjoukossa ei kuitenkaan ollut mukana erittäin tai hyvin ennenaikaisia synnytyksiä. Tutkimusryhmä ei myöskään pitänyt muita aiheesta tehtyjä tutkimuksia vakuuttavina altistuksen arviointien osalta.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin äidin magneettikenttäaltistuksen suhdetta lapsen ennenaikaisuuteen tai raskausviikkoihin nähden pieneen kokoon yhdistämällä kahden vuonna 2011 aloitetun populaatiopohjaisen syntymäkohortin tiedot (Elfe ja Epipage2), joihin sisältyi sekä ennenaikaisia että täysaikaisia vauvoja. Äidin ja lapsen terveys- ja taustatiedot saatiin potilastiedoista sekä raskaus- ja seuranta-aikana täytetyistä kyselylomakkeista. Työaltistematriisin avulla arvioitiin äidin kumulatiivista altistusta kolmena tarkasteluajanjaksona: raskausviikoille 15, 28 ja 32 saakka. Analyysit rajattiin yksöisraskauksiin ja äiteihin, joiden työtiedot oli dokumentoitu (19 894). Analyyseissä hyödynnettiin logistisia regressiomalleja.

Äideistä voimakkaasti altistuneiksi luokiteltiin 3,2–4 % tarkasteluajanjaksosta riippuen. Tulokset olivat tutkimusryhmän mukaan heterogeenisiä. Korkeampi ennenaikaisen synnytyksen riski löydettiin vähäisesti altistuneilta äideiltä kaikilta kolmelta ajanjaksolta ja kaikista voimakkaimmin altistuneilta yhteyttä ei havaittu lainkaan. Lapsen raskausviikkoihin nähden pienen koon osalta yhteyttä altistukseen ei löydetty, paitsi kohonnut riski vähän altistuneilta äideiltä toisella ja kaikkein voimakkaimmin altistuneilta kolmannella ajanjaksolla.

Tutkimusryhmän mukaan tulokset eivät anna selkeitä todisteita äidin magneettikenttäaltistuksen vaikutuksesta lapsen ennenaikaisuuteen tai raskausviikkoihin nähden pieneen kokoon. Havaittujen yhteyksien heterogeenisyydestä johtuen (esim. riippumattomuus altistuksen tasosta) magneettikenttäaltistus ei pysty tutkimusryhmän mukaan toimimaan selityksenä.

Lähde:
Migault L, Garlantézec R, Piel C, Marchand-Martin L, Orazio S, Cheminat M, Zaros C, Carles C, Cardis E, Ancel P-Y, Charles M-A, de Seze R, Baldi I, Bouvier G. Maternal cumulative exposure to extremely low frequency electromagnetic fields, prematurity and small for gestational age: a pooled analysis of two birth cohorts. Occup Environ Med 2020; 77: 22–31.

Sorry, comments are closed for this post.