Nro. 4 / 2020/1 Sähkökentille ja ilman ioneille altistuminen suurjännitteisten voimajohtojen läheisyydessä ja aikuisten syövät: tapaus-verrokkitutkimus Englannista ja Walesista

Päätoimittajan kommentti: Tutkimuksessa käsitellään sähkökentille ja ilman ioneille altistumista voimajohtojen läheisyydessä ja tämän altistuksen yhteyttä syöpään. Tutkimus on tehty tapaus-verrokkitutkimuksena, jossa on selvitetty aikuisten syöpäriskiä vuosina 1974–2008 Englannissa ja Walesissä. Tutkijoiden mukaan tulokset eivät vahvista hypoteesia siitä, että ilman ionitiheys tai sähkökentät voimajohtojen läheisyydessä olisivat yhteydessä aikuisten syöpäriskiin.

Eri mekanismien on tutkimusryhmän mukaan oletettu selittävän, miten suurjännitteisten voimajohtojen muodostamat sähkökentät ja niiden tuottamat varautuneet ionit saattaisivat liittyä aikuisten mahdolliseen syöpäriskiin. Aiheesta ei ole heidän mukaansa tehty aiemmin laajamittaista epidemiologista tutkimusta.

Tutkimusryhmä tarkastelikin tässä laajassa kansallisessa tutkimuksessa ensimmäistä kertaa systemaattisesti hypoteesia suurjännitteisten voimajohtojen tuottamien koronaionien ja sähkökenttien vaikutuksesta aikuisten syöpäriskiin. He tutkivat Englannissa ja Walesissa aikuisten syöpäriskiä vuosina 1974–2008 suhteessa mallinnettuun ilman ionitiheyteen (per cm3) 600 metrin sisällä voimajohdoista keskittyen analyyseissään suun, keuhkojen ja hengitysteiden alueen syöpiin. He laskivat myös sähkökentät 25 metrin etäisyydellä voimajohdoista ja keskittyivät tällöin analyyseissä puolestaan muihin ihosyöpiin kuin melanoomaan.

Analyyseissä huomioitiin ikä, sukupuoli, köyhyys ja maaseudulla asuminen. Tutkimuksessa suun, keuhkojen tai hengitysteiden alueen syöpien ja ilman ionitiheyden väliltä ei löytynyt yhteyksiä. Tutkimustulokset eivät osoittaneet riskeissä mitään kehityssuuntia, kun ilman ionien nettotiheyden suurimman viidenneksen riskisuhdetta verrattiin pienimmän viidenneksen riskisuhteeseen. Muiden ihosyöpien kuin melanooman ja sähkökentän voimakkuuden väliltä ei myöskään löytynyt yhteyksiä. Sähkökentän voimakkuuden suurimman kolmanneksen (1,06–4,11 kV/m) riskisuhde verrattuna alhaisimpaan kolmannekseen (alle 0,70 kV/m) ei osoittanut riskien kehityssuuntaa sarveissolujen kasvainten osalta, kun vääristävät tekijät huomioitiin.

Tutkimusryhmän mukaan heidän tuloksensa eivät antaneet todisteita tukemaan hypoteesia siitä, että ilman ionitiheys tai sähkökentät voimajohtojen läheisyydessä yhdistyisivät syöpäriskiin aikuisilla, toisin kuin magneettikentät.

Lähde:
Toledano M B, Shaddick G, de Hoogh K, Fecht D, Freni Sterrantino A, Matthews J, Wright M, Gulliver J, Elliott P. Electric field and air ion exposures near high voltage overhead power lines and adult cancers: a case control study across England and Wales. International Journal of Epidemiology, 2020, i57–i66.

Sorry, comments are closed for this post.