Nro. 3 / 2018/2 Kansainvälinen yhteisanalyysi voimajohtojen läheisyyden ja lapsuusiän leukemian välisestä yhteydestä

Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat tekivät yhteisanalyysin yksilötason tiedoilla 11 rekisteripohjaisesta tutkimuksesta, jotka liittyivät lapsuusiän leukemiaan ja voimajohtoihin. Tarkastellessaan kaikkia jänniteluokkia he eivät löytäneet yhteyttä lapsuusiän leukemian ja voimajohtojen läheisyyden väliltä. Kun he tarkastelivat vain yli 200 kV:n voimajohtoja, he löysivät hieman kohonneen mutta epätarkan leukemian riskin alle 50 metrin etäisyydellä voimajohdoista asuneilta lapsilta. Kirjoittajien mukaan tätä eivät selittäneet voimakkaat magneettikentät, vaan syy jäi epäselväksi.  

Vaikka useissa aiemmissa tutkimuksissa on johdonmukaisesti löydetty yhteys lapsuusiän leukemiariskin ja magneettikenttien väliltä, todisteet lapsuusiän leukemian ja voimajohtojen etäisyyden välisestä yhteydestä ovat tutkimusryhmän mukaan olleet epäyhteneväisiä. Tässä tutkimuksessa koottiin yhteen tietoja aiemmista tutkimuksista, jotta voitiin arvioida kattavammin voimajohtojen etäisyyden vaikutusta lapsuusiän leukemian riskiin. Tutkimusryhmä myös pohti, selittyisikö yhteys magneettikentillä vai muilla voimajohtojen etäisyyteen liittyvillä tekijöillä ja olisiko tutkimusharhoilla osuutta.

Tutkimusryhmä laati yhteisanalyysin 11 rekisteripohjaisen tutkimuksen yksilötason tiedoista (29 049 tapausta ja 68 231 verrokkia). He eivät havainneet analysoimistaan tutkimuksista käytännössä aineistollista yhteyttä lapsuusiän leukemian ja voimajohtojen läheisyyden väliltä, kun huomioitiin kaikki jänniteluokat. He löysivät kuitenkin hieman kohonneen mutta epätarkan leukemian riskin alle 50 metrin etäisyydellä voimajohdoista asuneilta lapsilta, kun huomioitiin vain yli 200 kV:n voimajohdot.

Alaryhmien analyysissä diagnosointi-iän perusteella havaittiin suurempi leukemiariski lapsilla, jotka asuivat alle 50 metrin etäisyydellä yli 200 kV:n voimajohdoista ja olivat saaneet diagnoosin alle 5-vuotiaina. Tutkimusryhmä ei havainnut viitteitä vääristävien tekijöiden vaikutuksesta, sillä todennäköisyydet pysyivät samoissa arvoissa myös analysoitaessa niiden vaikutusta. He eivät pitäneet myöskään todennäköisenä, että magneettikenttäaltistuksen luokitteluvirheet olisivat aiheuttaneet tutkimusharhoja.

Kyseessä oli tutkimusryhmän mukaan ensimmäinen kattava yhteisanalyysi lapsuusiän leukemian ja voimajohtojen etäisyyden välisestä yhteydestä. Siinä havaittiin alle 50 metrin etäisyydellä yli 200 kV:n voimajohdoista asuneilta lapsilta pieni mutta epätarkka riski, jota voimakkaat magneettikentät eivät selittäneet. Syyt tässä ja monissa muissa tutkimuksissa havaittuun kohonneeseen leukemiariskiin jäivät siis edelleen selvittämättä.

Lähde:
Amoon A T, Crespi C M, Ahlbom A, Bhatnagar M, Bray I, Bunch K J, Clavel J, Feychting M, Hémon D, Johansen C, Kreis C, Malagoli C, Marquant F, Pedersen C, Raaschou-Nielsen O, Röösli M, Spycher B D, Sudan M, Swanson J, Tittarelli A, Tuck D M, Tynes T, Vergara X, Vinceti M, Wünsch-Filho V, Kheifets L. Proximity to overhead power lines and childhood leukaemia: an international pooled analysis. British Journal of Cancer (2018) 119:364–373.

Sorry, comments are closed for this post.