Nro. 2 2021/2 Yhteisanalyysi magneettikenttiä ja lapsuusiän leukemiaa käsittelevistä tuoreista tutkimuksista

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat analysoivat, löytyykö magneettikenttien ja lapsuusiän leukemian välistä yhteyttä, kun käytetään uusimpia tutkimuksia ja tehdään vain niistä yhteisanalyysi. Tässä analyysissä ei havaittu kohonnutta leukemiariskiä voimakkaimmin magneettikentille altistuneilla lapsilla. Tutkijoiden mukaan heidän tuloksensa eivät ole linjassa aiempien yhteisanalyysien kanssa.

Mitattujen tai laskettujen pientaajuisten magneettikenttien ja lapsuusiän leukemian välistä yhteyttä on tutkimusryhmän mukaan kartoitettu yli 40 epidemiologisessa tutkimuksessa. joista on koottu useita yhteisanalyysejä. Viimeisimmästä sellaisesta on heidän mukaansa kulunut kuitenkin jo yli kymmenen vuotta, joten he halusivat analysoida, löytyisikö tuoreemmista tutkimuksista vastaavanlaista yhteyttä tai olisiko yhteys heikentynyt niissä.

Tutkimusryhmän esittelemässä yhteisanalyysissä oli yksilötason tietoja (24 994 tapaukselta ja 30 769 verrokilta) neljästä tuoreesta tutkimuksesta. Toisin kuin aiemmissa yhteisanalyysissä tässä ei havaittu kohonnutta leukemiariskiä voimakkaimmin altistuneilla lapsilla: yli 0,4 μT:n altistusluokassa sairastumistodennäköisyys oli 1,01 verrattuna alle 0,1 μT:n luokkaan. Analyysissä laskettiin sairastumistodennäköisyyksiä myös erilaisille alaryhmille: pelkästään akuutille lymfaattiselle leukemialle tai pelkästään huomioitaessa altistumispaikkana lapsen syntymäkoti tai pelkästään laskennallisista magneettikentistä. Magneettikenttäaltistuksen ja lapsuusiän leukemian väliltä ei löydetty yhteyttä missään alaryhmäanalyyseissä. Tutkimusryhmä oli määrittänyt yhteisanalyysiin sisällytettäville tutkimuksille riittävän geokoodauksen tarkkuuden, mutta vaikka he ottivat mukaan kaikki saatavat sijaintitiedot geokoodauksen tarkkuudesta välittämättä, sillä ei ollut vaikutusta tuloksiin.

Tutkimusryhmän mukaan aiemmat yhteisanalyysit olivat osoittaneet pienemmän riskisuhteen uudemmissa tutkimuksissa. He tekivät saman havainnon verratessaan kahta aiempaa ja omaa yhteisanalyysiään. Heidän kolmesta yhteisanalyysistä laatimansa meta-analyysi antoi kokonaisriskisuhteeksi 1,45 yli 0,4 μT:n altistusluokassa.

Tämän yhteisanalyysin tulokset eivät ole tutkimusryhmän mukaan linjassa aiempien yhteisanalyysien kanssa. Tulosten mukaan magneettikenttäaltistuksen vaikutus lapsuusiän leukemiaan on vähentynyt, tai niiden välillä ei ole lainkaan yhteyttä. Tutkimusryhmän mukaan tämä johtuu metodologisista ongelmista tai sitten kyseessä on pelkkä sattuma tai todellinen löydös katoavasta vaikutuksesta.

Lähde:
Amoon A T, Swanson J, Magnani C, Johansen C, Kheifets L. Pooled analysis of recent studies of magnetic fields and childhood leukemia. Environmental Research 2022, 204, 111993.

Sorry, comments are closed for this post.