Nro. 3 2021/2 Analyysi 154 kV:n kaapelien sähkö- ja magneettikenttien magneettivuon jakaantumisesta ja turvallisesta työskentelyalueesta maanalaisessa kaapelikanavissa

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat analysoivat 154 kV:n kaapelien aiheuttamia sähkö- ja magneettikenttiä ja niiden jakautumista kaapelikanavassa. He vertasivat mittaustuloksia standardeihin ja merkitsivät lattiaan viivoilla turvallisen työskentelyalueen. Tutkijoiden mukaan sähkö- ja magneettikentille altistumisen voimakkuuksien merkitseminen viivoilla lattiaan voi lievittää kenttiin liittyviä huolia.

Tässä tutkimuksessa mitattiin maanalaisen kaapelikanavan sisällä pientaajuisten 60 Hz:n sähkö- ja magneettikenttien magneettivuon jakaantumista kaapelien lähellä eri etäisyyksillä. Tutkimusryhmä vertasi mittaustuloksia sähkö- ja magneettikenttäaltistusta koskevien korealaisten ja kansainvälisten standardien vaatimuksiin, jotta pystyi määrittelemään riittävät turvaetäisyydet työntekijöitä varten. Heidän pyrkimyksenään oli merkitä näkyviin kaapelikanavan sisällä olevaan työskentelytilaan alueet, joissa altistus ylittäisi sallitut rajat.

Mitattava maanalainen kaapelikanava oli 2,2 m leveä ja 2,35 m korkea. Tutkimusryhmän mukaan se palvelee läheistä asuinaluetta yhdistettynä huoltotunnelina, johon on koottu alueelle vieviä kaasuputkia, sähkö- ja viestintäkaapeleita sekä vesi- ja viemäriputkia pois näkyviltä ja helpottamaan liikenteen kulkua. 154 kV:n kaapeli oli CAZV-kaapeli (cross-linked aged polyethylene extruded dielectric sine-wave aluminum sheath vinyl-based power cable). Sähkö- ja magneettikenttiä mitattiin kaapelista 5 cm:n välein vaakasuunnassa yhden neliömetrin alueen verran. Eri maiden standardien vaatimusten perusteella he laskivat sitten regressionanalyysin avulla liiallisen säteilyn alueet, joilla voisi olla terveysvaikutuksia. Tähän lisättiin korealaisten keskimääräinen käsivarren ja käden pituus, jolloin turvaetäisyydeksi saatiin 88,9 cm.

Tutkimusryhmän mukaan sähkö- ja magneettikentille altistumisen voimakkuuksien merkitseminen näkyvillä viivoilla lattiaan voisi lievittää huolta, jota sähkö- ja magneettikentät aiheuttavat päivittäin kaapelikanavassa työskenteleville työntekijöille. Se voisi heidän mukaansa myös ehkäistä mahdollisesta huolimattomuudesta aiheutuvia onnettomuuksia. Heidän mukaansa tässä tutkimuksessa eri etäisyyksiltä mitattuja altistustasoja voitaisiin turvallisuuden takaamiseksi hyödyntää viitearvoina, kun suunnitellaan uusia maanalaisia kaapelikanavia.

Lähde:
Seong M, Kim D H, Kim S C. Analysis of electric and magnetic fields distribution and safe work zone of 154 kV power line in underground power cable tunnel. Safety Science 2021, 133, 105020.

Sorry, comments are closed for this post.