Nro. 9 / 2015/1 Poikittaistutkimus pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistuvien työntekijöiden oksidatiivisesta stressistä

Päätoimittajan kommentti: Tutkimus ei anna aihetta epäillä, että sähköyhtiöiden työntekijöille aiheutuisi oksidaatiivista stressiä jatkuvasta altistumisesta sähkömagneettisille kentille.

Oksidatiivisen stressin on todettu voivan vaurioittaa DNA:ta ja siten käynnistää pahanlaatuisia solumuutoksia. Pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistumisen yhteydestä oksidatiiviseen stressiin ei ole tähän mennessä saatu yksiselitteistä tutkimusnäyttöä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, aiheuttaako altistuminen oksidatiivista stressiä työntekijöissä, jotka suorittavat kiertäviä tarkastuksia lähellä sähkömuuntajia ja voimajohtoja.

Tutkimukseen osallistui 310 työntekijää, jotka tekivät säännöllisesti kiertäviä tarkastuksia ja altistuivat pientaajuisille sähkömagneettisille kentille, ja verrokkiryhmään valittiin 300 työntekijää hallinnon ja logistiikan tehtävistä. Molempien ryhmien työskentelypaikoilla suoritettiin lyhytkestoisia pistemittauksia pientaajuisten sähkömagneettisten kenttien määrittämiseksi. Altistustason mediaani oli ylimmillään 18,72 µT 500 kV:n muuntajien ja johtojen läheisyydessä ja alimmillaan 0,21 µT verrokkiryhmän työskentely-ympäristössä.

Tutkijat eivät havainneet ryhmien välillä merkittäviä eroja entsyymien toiminnassa tai malonidialdehydipitoisuudessa. Niitä ei havaittu myöskään mikrotumien tai mikrotumia sisältävien lymfosyyttien määrässä, joka ei muuttunut tilastollisesti merkittävästi altistumisen keston tai tason lisääntyessä. Tutkimus ei siten antanut aihetta epäillä, että sähköyhtiöiden työntekijöille aiheutuisi oksidaatiivista stressiä jatkuvasta altistumisesta pientaajuisille sähkömagneettisille kentille.

Tutkimuksen ongelmaksi tutkijat näkivät sen, ettei siinä otettu huomioon pitkäaikaisen jatkuvan altistumisen kumulatiivisia vaikutuksia perifeerisen veren antioksidanttijärjestelmään. Mikrotuma-analyysesissa havaitut vähäiset muutokset altistuksen lisääntyessä vaativat kuitenkin tutkijoiden mielestä laajempia ja tehokkaampia tutkimuksia kausaalisen korrelaation selvittämiseksi.

Lähde:
Li L, Xiong D, Liu J, Li Z, Zeng G, Li H. A cross-sectional study on oxidative stress in workers exposed to extremely low frequency electromagnetic fields. International Journal of Radiation Biology, May 2015; 91(5): 420–425.

Sorry, comments are closed for this post.