Nro. 2 / 2014/2 Altistuminen magneettikentille ja lapsuusiän leukemiariski: 11 699 tapaukseen ja 13 194 verrokkiin perustuva meta-analyysi

Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä teki meta-analyysin aikaisemmin julkaistuista tutkimuksista liittyen lapsuusiän leukemian ja magneettikentille altistumisen väliseen yhteyteen. He saivat osoitettua tilastollisesti merkittävän yhteyden tasoltaan yli 0,4 µT:n magneettikenttäaltistuksen ja lapsuusiän leukemian välille verrattaessa alle 0,1 µT:n altistusryhmään. Kirjoittajien mielestä tulokset osoittavat, että magneettikenttäaltistuksen tasolla saattaa olla yhteys lapsuusiän leukemiaan.

Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena arvioida pientaajuisille magneettikentille altistumisen yhteyttä lapsusiän leukemiaan. Tutkijat etsivät meta-analyysiä varten aiheesta kirjallisuutta tietokannoista PubMed, ProQuest, Web of Science (SCI) ja Medline vuosilta 1997–2013.

Mukaan valikoitui yhdeksän epidemiologista tapaus-verrokkitutkimusta, joissa kaikilla tapauksilla oli lapsuusiän leukemia. Kaikissa tutkimuksissa altistus oli luokiteltu tiettyjen katkaisupisteiden mukaan ja magneettikenttäaltistuksen keskimääräinen taso oli ilmoitettu.

Meta-analyysiin mukaan otettujen tutkimusten heterogeenisyyttä painotettiin analyysissä I2-arvolla, jota käytetään tilastotieteessä tutkimustulosten yhteneväisyyden arviointiin. Julkaisuharhoja puolestaan testattiin suppilokuviolla ja Eggerin testillä, eikä niitä löytynyt. Altistuksen ja leukemian välisen yhteyden voimakkuutta arvioitiin todennäköisyyden kerroinsuhteella (OR) ja 95 prosentin luottamusvälillä. Tutkimuksen tilastolliset analyysit tehtiin STATA-ohjelmistopaketilla (versio 12.0, College Station, TX).

Yhdeksän tutkimuksen yhteensä 11 699 tapausta ja 13 194 verrokkia luokiteltiin altistusryhmiin neljän katkaisupisteen mukaan: alle 0,1, 0,1–0,2, 0,2–0,4 ja yli 0,4 µT. Voimakkuudeltaan yli 0,4 µT:n magneettikenttien ja lapsuusiän leukemia välillä saatiin osoitettua merkittävä tilastollinen yhteys verrattaessa alle 0,1 µT:n altistusryhmään. Voimakkuudeltaan yli 0,2 µT:n magneettikenttien ja lapsuusiän leukemia väliltä puolestaan löydettiin positiivinen yhteys verrattaessa alle 0,2 µT:n altistusryhmään.

Tämän meta-analyysin heikkouksia olivat mm. erot tutkimuskohteiden valinnassa ja mukautetuissa tekijöissä yhdeksän mukaan otetun tutkimuksen välillä sekä erilaiset magneettikenttäaltistuksen arviointitavat. Tulokset kuitenkin tutkimusryhmän mukaan osoittivat, että magneettikenttäaltistuksen tasolla saattaa olla yhteys lapsuusiän leukemiaan.

Lähde:
Zhao L, Liu X, Wang C, Yan K, Lin X, Li S, Bao H, Liu X. Magnetic fields exposure and childhood leukemia risk: A meta-analysis based on 11,699 cases and 13,194 controls. Leukemia Research 38 (2014) 269-274.

Sorry, comments are closed for this post.