Nro. 6 / 2019/1 Tiedonsaannin vaikutus pien- ja suurtaajuisille sähkömagneettisille kentille altistumisen ja niiden aiheuttamien terveysriskien kokemiseen

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat analysoivat magneettikentille altistumisen ja terveysriskien kokemista sekä mahdollisesti selittäviä tekijöitä. Yhteensä 387 äitiä vastasi kyselylomakkeella, kuinka he kokivat altistumisen ja niiden aiheuttamat terveysriskit. Sen jälkeen kodeista mitattiin magneettikentät ja arvojen kerrottiin olevan EU:n suosittelemia arvoja alhaisempia, jonka jälkeen he saivat uuden kyselylomakkeen. Kirjoittajien mukaan tiedonsaanti ei muuttanut terveysriskien kokemista, mutta koettu altistuminen… »

Nro. 13 / 2011/1 ”Likainen sähkö ”– mitä, missä ja pitäisikö huolestua?

Päätoimittajan kommentti: Tutkijat tekivät aineistohaun termeillä ”likainen sähkö” ja ”suurtaajuiset jännitetransientit”. He havaitsivat mm. merkittäviä metodologisia puutteita. Tutkimuksissa on arvioitu, että 3–35 % väestöstä saattaa olla herkkiä ympäristönsä sähkömagneettisille kentille. Sähkö(yli)herkkien etujärjestöt ovat nimenneet ympäristöaltistuksen suurtaajuisille jännitetransienteille, joita kutsutaan myös likaiseksi sähköksi, merkittäväksi sähkömagneettisen saasteen biologisesti aktiiviseksi komponentiksi. Likaisella sähköllä on perinteisesti viitattu sähkövirran kulun katkoksissa… »

Nro. 12 / 2010/1 Vain harva suomalainen mainitsi sähköyliherkkyyden kyselytutkimuksessa

Päätoimittajan kommentti: Tutkimuksessa on mielenkiintoinen havainto: tavalla, miten sähköyliherkkyydestä tutkimuksessa kysytään, voi olla vaikutusta vastauksiin. Laajassa väestötutkimuksessa selvitettiin uuden tekniikan mukanaan tuomien muutosten vaikutusta työikäisen väestön terveyteen. Tutkimusryhmä lähetti kyselylomakkeen 15 000 työikäiselle suomalaiselle syksyllä 2002. Kysely sisälsi ergonomiaa, psyykkistä kuormitusta ja tapaturmia käsitteleviä kysymyksiä. Teknisiä laitteita, joiden käyttöä ja tuntemusta kartoitettiin, olivat muun muassa… »

Nro. 8 / 2010/1 Selvitys altistumisesta sähkömagneettikentille asuntojen makuuhuoneissa Ala-Itävallassa

Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä on mitannut kodeissa sähkömagneettisille kentille altistumista. Mittauksia on tehty 226 kodissa, mikä on mielestäni varsin laaja aineisto. Mitatut arvot ovat varsin pieniä ja selvästi alle ohjearvojen. Aiemmat tutkimukset sähkö-, magneetti- tai sähkömagneettikentille altistumisesta kodeissa ovat käsitelleet sähkönjakelun sähkömagneettikenttiä tai suurtaajuisia sähkömagneettikenttiä. Tässä tutkimuksessa raportoitiin tuloksia sängyn viereltä tehdyistä pistemittauksista, jotka käsittivät sähköstaattisia… »

Nro. 4 / 2009/2 Altistuminen sähkömagneettisille kentille ja lapsuusiän leukemian riski

Päätoimittajan kommentti: Käsitellään altistumista sähkömagneettisille kentille ja sen yhteyttä lapsuusiän leukemiaan. Mukana on myös radiotaajuiset kentät. Selviä yhteyksiä ei ole tutkijoiden mukaan osoitettu, mutta he suosittelevat lisätutkimuksia. Pientaajuiset magneettikentät on luokiteltu mahdollisiksi karsinogeeneiksi ihmisille pääasiassa epidemiologisten tutkimusten perusteella. Suurtaajuiset (eli radiotaajuiset) sähkömagneettiset kentät eivät ole saaneet luokitusta, mutta tutkimuksiakin on tehty vähemmän. Tässä tutkimuksessa luotiin… »